Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma er et regionalt samarbeidsorgan som skal støtte implementeringen av EUs vanndirektiv/vannforskriften og være pådriver for at målene i vannforskriften nås. Vannet skal forvaltes der det renner, uavhengig av administrative grenser. Innsjøer og elver skal sikres god økologisk og kjemisk tilstand. Vannområdet er en del av Vannregion Innlandet og Viken..

Restaureringsplan utarbeidet for Hurdalselva

Restaureringstiltak er gjennomført i utløpet av demningen i Lysjøen

Anbudskonkurranse: Restaureringsplan for Hurdalselva

Kartlegging av fiskestatus i bekker og mindre elver i Hurdalsvassdraget/Vorma i 2021

Opprydding av spredte avløp er godt i gang

Restaureringstiltak gjennomført i Honsjøen-Hona

Tiltaksrettet overvåking for 2022 – 2027, kunngjøring av anskaffelse