Nytt manøvreringsreglement for Hurdalssjøen – prøvereglement pågår

Flytrafikkens påvirkning av vannmiljøet rundt Gardermoen

Hurdalssjøen er i god økologisk tilstand, målt på fiskesamfunn

Hurdalssjøen er i god økologisk tilstand, målt på vannplanter

Spesiell oppfølging av cyanobakteriene i Hersjøen i 2017