Spesialgytegrus for røye lagt ut i Øyangen

Kartlegging av fiskevandringshindre og fysiske inngrep i vassdrag

Nytt manøvreringsreglement for Hurdalssjøen – prøvereglement pågår

Flytrafikkens påvirkning av vannmiljøet rundt Gardermoen

Hurdalssjøen er i god økologisk tilstand, målt på fiskesamfunn