Oversikt over vannforekomstene

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma ble i 2020-2021 delt opp i mindre enheter, og består per nå av 113 vannforekomstene (VF), hvorav 9 grunnvannsforekomster. Hver enkelt VF kan søkes opp i kart i databasen https://vann-nett.no/portal/. Det kan også søkes på VF-navn eller VF-ID-nummer, dersom det er kjent.    

Figuren nedenfor viser hvor mange VF i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma som ligger i hver av de 9 kommunene som vannområdet består av.

Antall VF Per kommune Huvo