Høringer

Andre landsdekkende planperiode, planleggingsperiode 2016-2021 og gjennomføring 2022-2027

De regionale vannforvaltingsplanene er nå sentralt godkjent. Prosesessen har vært (oversikt her):

  • 31.10.2022: Departementsgodkjenning av forvaltningsplanen (lenke), og senere rapport til ESA.
  • 8.4.2022: Berørte direktorater sender sine tilrådninger til Klima- og miljødepartementet (lenke).
  • Høsten 2021: Oppsummering av høringen, forvaltningsplan og tiltaksprogram vedtas av berørte fylkesting. Vedtak i Viken fylkesting 15.12.21 (lenke).
  • 1. februar til 31. mai 2021 (utsatt 2 ganger fra opprinnelig frist) la VRM ut på offentlig høring Regional vannforvaltningsplan for Vannregion Innlandet og Viken, for perioden 2022-2027, med tilhørende tiltaksprogram (2. landsdekkende planperiode). Informasjon om høringsmøtene (lenke) og selve høringen med høringsdokumenteme (lenke). 
  • Høringsdokumentene per 2020 ble behandlet av Vannregionutvalget 25.11.2020, og vedtatt lagt ut på høring (lenke).
  • Vedtatt planprogram for regional vannforvaltingsplan i vannregion Glomma (2022-2027) her (lenke).
  • 29. mars 2019 la VRM ut planprogram og hovedutfordringer i vannregion Glomma på høring fram til 30. juni 2019. Høringsdokumentene finnes her (lenke).
  • Høringsdokumentene per 2018 ble behandles av Vannregionutvalget 24.1 2019, og vedtatt lagt ut på høring.
  • Vannområdene og sektormyndighetene leverte innspill til Vannregionmyndighetene (VRM) i perioden 2018-2020.
  • Oppdatert karakterisering, iht. ny karakteriseringsveileder (lenke), samt oppdatering av Vann-Nett ble gjennomført i perioden 2018-2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Første landsdekkende planperiode, planleggingsfase 2010-2015 og gjennomføringsfase 2016-2021

Vannforskriften legger opp til en prosess som består av tre formelle høringsrunder. Se her.

Første høringen gjaldt selve planprogrammet. Fristen på planprogrammet var juni 2011. Styringsgruppa i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma avga høringsuttalelse 26.04.2011.

Andre høringen var en underveishøring på "Vesentlig vannforvaltningsspørsmål". Alle formelle og uformelle innspill som Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma mottok fra referansegruppa og andre innen 5. mars, ble vurdert av styringsgruppa 13. mars. Deretter sendte vannområdet inn sitt innspill til Vannregionmyndigheten (VRM). VRM la dette ut på en seks måneders høringsperiode, med frist for innspill 31.12.2012. "Vesentlig vannforvaltningsspørsmål" gjelder for hele Vannregion Glomma, herunder også Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. Informasjon om høringsdokumentene ligger her. Høringen ble behandlet poltisk i kommunene som utgjør vannområdet, og hver kommune ga sin egen uttalelse. 

Tredje høringen var utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Vannregion Glomma. Den var på høring i perioden 1. juli -31. desember 2014. Som del av det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen, har den lokale tiltaksanalysen inngått. Som del av prosessen inngår også et faglig overvåkingsprogram (som ikke var på høring). Overvåkingsprogrammet for Vannregion Glomma ligger her, og detaljer for vannområdets overvåking finnes her. I tillegg skal regionale planer ha årlige handlingsprogrammer. Handlingsprogrammet for 2016 var på høring fra 17. desember 2014 til og med 28. februar 2015. Dokumentene ligger herEn oppsummering over alle høringsinnspillene ligger her. Som følge av mange høringsinnspill (108 høringsparter), ble det besluttet å ha en nye, begrenset annengangshøring. Dokumentene ligger her. Den høringen var i perioden 16. juni til 1. oktober 2015. Selve høringsdokumentene til forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet ble behandlet politisk i kommunene som utgjør vannområdet, og hver kommune ga sin egen uttalelse. Men i likhet med det årlige handlingsprogrammet hadde annengangshøringen såpass kort høringsfrist at det ble vanskelig å  behandle det politisk i hver kommune. Derfor ga vannområdet en uttalelse. Uttalelsen til handlingsprogrammet for 2016 kan leses her, og til annengangshøringen kan leses her.

Regional plan for vannforvaltningen i vannregion Glomma 2016-2021 med tilhørende tiltaksprogram (2016-2021) ble vedtatt av de 8 fylkestingene vinteren 2015/2016. Forvaltningsplanen ble deretter oversendt for sentral godkjenning, og godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016, lenke her.  

Deretter startet den viktige gjennomføringsfasen som skal sørge for at miljømålene nås senest i år 2021, såfremt det ikke er satt utsatt frist i forvaltningsplanen. Planene skal forøvrig revideres hvert sjette år.planperiode---vannforvaltning-.jpg