Miljømål

GØT (God økologisk tilstand) som miljømål:
Med minst god økologisk tilstand som miljømål forstås grenseverdiene for økologisk og kjemisk tilstand slik de står beskrevet i vedlegg V i vannforskriften og klassifiseringsveilederen (se www.vannportalen.no). Figuren nedenfor viser prinsippet med miljømålene gitt etter vannforskriften. Det er grunn til å påpeke at det ligger en betydelig vitenskapelig metodeutvikling bak de ulike tilstandsklassene (fargekodene). Dette er likt for alle EU/EØS-landene, men kalibreres for de ulike landene økosystemer. Miljømålene settes som avvik fra naturtilstanden, og beregnes ut fra kvalitetselementene planteplankton, andre vannplanter, begroingsalger, bunndyr og fisk. I tillegg brukes hydromorfologiske og kjemiske parametere som støtte for de biologiske. I noen tilfeller er det aktuelt med andre miljømål, da etter nærmere retningslinjer.

Klassifisering

Ved inngangen til andre planperiode (2022-2027) var Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) delt inn i 113 vannforekomster (VF). 9 er  grunnvanns-VF og 104 omfatter innsjøer og bekker (overflate-VF), jf. Vann-Nett og regional plan for vannforvaltningen i Innlandet og Viken. Miljømålet er satt til å være GOD økologisk tilstand (GØT) for 111 vannforekomstene (VF) og SVÆRT god tilstand i de siste 2. Målet skal nås innen år 2027 for 110 av dem. De 3 siste skal oppnå miljømålet innen 2033, fordi langsiktige og omfattende tiltak er nødvendige. Dvs. miljømålet er «utsatt» i en planperiode (seks år). Jf. vannforskriftens § 9. Alle pga. eutrofiering (altfor mye næringsstoffer/overgjødsling). To av dem har fortsatt usikkerheter knyttet til naturlige effekter fra leire, og en pga. interngjødsling. 

Utsatt frist for oppnåelse av miljømålet "God økologisk tilstand" i den andre planperioden (2022-2027):

Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Årsak Utsatt miljømål
002-1545-R  Tilløpsbekker Vorma nord for Sundet Overgjødsling i leirelv  til 2033
002-1582-R  Sentrumsbekkene Eidsvoll Overgjødsling i leirelv  til 2033
002-4158-L  Hersjøen Interngjødsling  til 2033

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma har ingen SMVF (Sterkt modifisert Vannforekomst - med egne miljømål). Verken i første eller i andre planperioden.

I første planperiode ble det i tillegg satt "brukermåls-intensjoner" for 18 VF i tiltaksanalysen/forslag til miljømål. I Huvo er vannet spesielt viktig som kilde for drikkevann (4 VF), jordvanning (6 VF) og for friluftsbading (særlig i 8 VF). Fordi egnethetskriterier for å inkludere brukermål som en integrert del av vannforskriftsarbeidet ikke var ferdig og nasjonalt godkjent, ble det den gangen kun satt som "brukermålsintensjon". Men i det ligger at det er ønskelig å ha strengere krav til vannkvaliteten her. Det nasjonale regelverket/føringene er ikke endret, men både drikkevann og vernede områder er nå tatt inn for de aktuelle VF som "beskyttede områder" i fagsystemet Vann-nett.  

Miljømålene settes av departementene som del av den nasjonale godkjenningen av vannforvaltningsplanene, etter råd fra direktoratsgruppa og vedtak i berørte fylkesting.

De til enhver tid gjeldene miljømålene, både oversikten for hele Huvo (her) og for hver enkelt VF (her), kan søkes opp i Vann-nett.