Miljømål

GØT (God økologisk tilstand) som miljømål:
Med minst god økologisk tilstand som miljømål forstås grenseverdiene for økologisk og kjemisk tilstand slik de står beskrevet i vedlegg V i vannforskriften og klassifiseringsveilederen (se www.vannportalen.no). Figuren nedenfor viser prinsippet med miljømålene gitt etter vannforskriften. Det er grunn til å påpeke at det ligger en betydelig vitenskapelig metodeutvikling bak de ulike tilstandsklassene (fargekodene). Dette er likt for alle EU/EØS-landene, men kalibreres for de ulike landene økosystemer. Miljømålene settes som avvik fra naturtilstanden, og beregnes ut fra kvalitetselementene planteplankton, andre vannplanter, begroingsalger, bunndyr og fisk. I tillegg brukes hydromorfologiske og kjemiske parametere som støtte for de biologiske.

Miljømål i henhold til vannforskriften.

I Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma settes miljømålet til å være minst GOD økologisk tilstand (GØT) for 44 av de 52 vannforekomstene (VF) innen år 2021 (I gjeldene vannforvaltingsplan for Glomma 2016-2021, var det delt opp i 52 VF).

For åtte VF settes miljømålet som «utsatt» i en planperiode (seks år). Seks av dem som følge av leirpåvirkning, en pga. naturlig eutrofiering og en som følge av langtransportert luftforurensing.

Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Årsak Utsatt miljømål
002-1545-R Tilløpsbekker Vorma nord for Sundet Leirelv til 2027
002-1551-R Nessa med tilløpsbekker Leirelv til 2027
002-1553-R Andelva med tilløpsbekker Leirelv til 2027
002-1576-R Hæravassdraget Leirelv til 2027
002-1581-R Tilløpsbekker til Vorma sør for Sundet Leirelv til 2027
002-1582-R Sentrumsbekkene Eidsvoll Leirelv til 2027
002-4158-L Hersjøen Grytrehullsjø til 2027
002-1543-R Nord-Fløyta/Holtåa Forsuring til 2027

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma har ingen vannforekomster som ansees som kandidater til SMVF (Sterkt modifisert Vannforekomst - med egne miljømål). 

I tillegg er det satt "brukermåls-intensjoner" for 18 VF. Vann er viktig både som kilde for drikkevann (4 VF), jordvanning (6 VF) og for friluftsbading (spesielt i 8 VF). Fordi egnethetskriterier for å inkludere brukermål som en integrert del av vannforskriftsarbeidet ikke er ferdig og nasjonalt godkjent, er det foreløpig kun satt som "brukermålsintensjon". Men i det ligger at det er ønskelig å ha strengere krav til vannkvalitetene her.Det legges opp til å sette mer detaljerte miljømål på vannkvaliteten her ved neste rullering av planene.

Det er ikke satt strengere krav til vannkvaliteten som følge av vernede områder, eller sårbare/sjeldne ("rødliste") arter. Det er vurdert at GØT vil være tilstrekkelig til å beskytte områdene og artene.

En oversikt over miljømålene er gitt i 6.1, 6.2, 6.3 og 10 i tiltaksanalysen.

For kommende regional vannforvaltingsplan (for perioden 2022-2027) foreslås det at miljømålet settes til "God økologisk tilstand" i alle VF, med måloppnåelse i 2027 for alle VF bortsett fra Hersjøen (Ullensaker), som gis utsettelse til neste planperiode (2033) fordi det er usikkert når innsjøen klarer å hente seg inn igjen (recovery).