Miljøtilstand

Vannforekomster
Den minste enhet som innsjøer, elver og bekker deles inn i og skal måles på, kalles for vannforekomst (VF). Vannområdet ble i 2020 delt inn i mindre VF, og består per 2020 av 22 innsjøvannforekomster og 77 elvevannforekomster. Dvs. i alt 104 overflate-VF. Miljømål skal vurderes for hver og en av vannforekomstene. I tillegg er det 8 grunnvannsforekomster, som hånderes direkte av nasjonale myndigheter. 

Innledende kartlegging, en "helsesjekk" av vassdragene (karakterisering)
Karakteriseringen viste at det er en risiko for at miljømålet ikke nås i 8 innsjøer og 20 småtjern/elvestrekninger uten at tiltak gjennomføres. Videre var det 1 innsjøer og 2 småtjern/elvestrekninger der det ble vurdert til å være en mulig risiko for at miljømålene ikke nås uten at tiltak gjennomføres. I 6 innsjøer og 10 småtjern/elvestrekninger tilsier dagens kunnskaper og forventet utvikling at miljømålet vil være til stede også i 2021 selv om det ikke gjennomføres noe tiltak, utover å beskytte vassdragene mot forringelse. Resultatene fra det innledende arbeidet i 2012 (karakteriseringsnotatet) finnes her. Karakteriseringen revideres og oppdateres høsten 2018, og ajourføres fortløpende i Vann-Nett portal.

Klassifisering/miljøtilstandsvurdering
Alle vannforekomstene som ble satt i "Risiko" eller "Mulig risiko" i karakteriseringen, er fulgt opp gjennom ytterligere problemkartlegging. Den vitenskapelige fastsettingen av miljøtilstanden kalles klassifisering, dvs. fastsetting av miljøtilstandsklasse etter fastsatte, interkalibrerte metoder.  I andre tilfeller er miljøtilstanden satt etter noe lavere pålitelighetsgrad (antatt). En oversikt over tilstandsklassene, pålitelighet mm. er beskrevet per vannforekomst i notatet "Innspill til fastsetting av miljøtilstand innen Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma, som finnes her. Dette angir status per utløpet av 2012. Ytterligere overvåkingsdata og kunnskapsinnhenting er gjort fram til 2020, noe som innebære en viss justering av tilstandsklasse. En oversikt over hva som er status for tilstandsklassifiseringen framkommer av figuren nedenfor. Den er hentet fra  Vann-Nett portal. Ved å søke videre på "Faktaark område" eller "Faktaark vannforekomst"  kan tilstanden sjekkes for hver vannforekomst, og oppsummert for hele vannområdet. 

Fastsettelse av miljøtilstanden er et grunnlag for å kunne prioritere hvilke vannforekomster som krever tiltaksoppfølging for å sire at miljømålene nås senest i år 2021. Detaljerte forslag til tiltak finnes i tiltaksanalysen (se tiltak), og senere oppdateringer (lenke), og direkte i Vann-Nett portal.

Miljøtilstanden er per 27.4.20 som følger (hentet ut fra Vann-Nett):