Organisasjonen

Eiere
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma eies av kommunene: Eidsvoll, Hurdal, Nes, Nannestad, Ullensaker, Østre Toten, Gran, Stange og Nord-Odal.

Deltagere
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma består av alle ni eierkommunene, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune. I tillegg vil aktuelle statlige sektormyndigheter kunne tiltre etter deres egne ønsker. Videre vil deltagere fra ulike lag, foreninger og næringsliv bli representert i en referansegruppe når denne er etablert. Se hvilke representanter som deltar i vannområdet her.

Funksjon
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma er opprettet som et Vannområdeutvalg i Vannregion Innlandet og Viken, for å bidra til en god implementeringen av EUs vannrammedirektiv i det aktuelle området.

Formål
Prosjektets formål er å bidra til god økologisk og kjemisk tilstand innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma sine nedbørsfelter, minst i tråd med kravene i Vannforskriften, nedfelt i regional vannforvaltingsplan. Videre er det å sørge for kommunenes forpliktelser i henhold til Vanndirektivet for øvrig, og at retningslinjer og krav fra overordnede myndigheter ivaretas på en god måte i prosjektet. Prosjektet skal også utarbeide et tiltaksprogram og beskrive nødvendige tiltak innenfor alle aktuelle sektorer.    

Organisering
Vannområdet er organisert opp gjennom seks ulike grupper; styringsgruppe, administrativ prosjektgruppe, referansegruppe og tre faggrupper. Se organisasjonskarter her, og mandatet her.

Del av en nasjonal og internasjonal helhet
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma er en av 20 vannområder som rapporterer til Vannregionmyndigheten i Innlandet og Viken (se kartet her). Totalt er Norge delt inn i 11 vannregioner samt grensevassdrag, som rapporterer videre til nasjonale myndigheter. Se oversikten over vannregionene i Norge her. Nasjonale myndigheter rapporteres videre til ESA, som er kontrollorganet for EØS. Se den europeiske inndelingen her.