Overvåking

I henhold til § 18 i vannforskriften skal det utarbeides et overvåkingsprogram i samsvar med kravene i vedlegg II og V til forskriften. Kravene og innholdet er nærmere beskrevet i Veileder 02:2009 utgitt av Direktoratsgruppa for gjennomføring av vanndirektivet (versjon 1.5 av 30.04.2010). Miljøinformasjonsloven (§ 8) pålegger også det offentlige et ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon.

Overvåkingsprogram for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma fra 2014 – 2021 er utarbeidet iht. kravene i vannforskriftens § 18, og godkjent både av fylkesmennene og Vannregionmyndigheten, Huvo-notat 1/2014Overvåkingsprogrammet gir en samlet oversikt over vassdragsovervåkingen som pågår og er planlagt i denne planperioden. Overvåkingen er dynamisk, og vurderes fortløpende i forhold til videre behov, andre prioriteringer og nye kunnskaper. Det er nedbørsfeltorientert.

Fylkeskommunene har ansvaret for å påse at det utarbeides et overvåkingsprogram, mens fylkesmennene er faglig ansvarlige. Kommunene har ansvar i forhold til sin samlede miljøforvaltning, der de har myndighetsutøvelse. Vannområdene koordinerer overvåkingen, der kommunene er hovedbidragsytere.

Det skilles mellom

  • Tiltaksrettet overvåking, som i hovedsak er påvirkeres ansvar
  • Basisovervåking, som i hovedsak er statlig ansvar
  • Problemkartlegging, som i hovedsak er midlertidige undersøkelser/overvåking for å fastsette en miljøtilstand på et bedre grunnlag
  • Annen overvåking, som bl.a. er pålagt overvåking og annen løpende overvåking av en viss varighet

Overvåkingsbehovene bygger i stor grad på resultater fra klassifisering/miljøtilstandsvurderinger, og resultatene av overvåkingen brukes blant annet for å justere miljøtilstandsklassene eller verifisere tilstanden

Kart over overvåkingsstasjonene finnes her.