Annen overvåking innen VO Huvo

Drikkevannsovervåking
Drikkevann/reservedrikkevann som har uttak over 10 m
3 i gjennomsnitt per døgn eller som forsyner mer enn 50 personer skal ifølge Vannforskriften identifiseres, og tas inn i et register over beskyttede områder. I disse gjøres risikovurderinger og på den bakgrunn foretas overvåking av råvannet etter Drikkevannsforskriftens minimumskrav, eller mer. Det overvåkes på kimtall, div. bakterier, metaller, miljøgifter, forsuringsparametere med mer iht. kvalitetskravene i drikkevannsforskriften. Følgende drikkevannskilder/reservedrikkevanskilder finnes:

 • Hurdal kommune: Røtjern
 • Eidsvoll kommune: Tisjøen og Netsjøen (reserve)
 • Ullensaker kommune (Hurdalssjøen, beliggende i Hurdal, Eidsvoll og Nannestad).
 • Ullensaker kommune: Grunnvann ved Transjøen (reserve).

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelser til de enkelte kommunale vannverkene.

Badevannsovervåking
Kommunene tar sesongmessige vannprøver i områder som er regulert/tilrettelagt for friluftsliv med formål bading mm. Oppsummering av resultatene fra Miljørettet helsevern - Øvre Romerike kan lastes ned for 2022 her, 2021 her, for 2020 her, for 2019 her og 2018 her. I Huvo tas pt badevannsprøver av følgende badeplasser:

Eidsvoll kommune

 • Hurdalssjøen: Pressand (Rødvika)
 • Andelva v/E6
 • Stensbydammen
 • Nordfløyta
 • Nordre (Øvre) Holsjø
 • Fløyta (Gullverket)

Hurdal kommune

 • Hurdalssjøen: Meieriodden og Åsand
 • Skrukkelisjøen
 • Høversjøen

Nannestad kommune

 • Hurdalssjøen: Lima

Ullensaker kommune

 • Hersjøen 
 • Aurtjern

Prøvene tas med noe ulik frekvens. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelser til Miljørettet helsevern – Øvre Romerike (sekretariat Nannestad kommune), eller Eidsvoll kommune. Resultatene legges ofte ut fortløpende på kommunenes hjemmesider. Forøvrig tas også bakterieprøver på stasjonene som inngår i tiltaksrettet overvåking.

Konsesjonspålagt overvåking
Følgende overvåkingspålegg finnes i Huvo:

 • VF 002-2348-R og 002-736-G: Oslo Lufthavn (OSL) på Gardermoen. Overflatevann renses på området og slippes på det kommunale ledningsnettet til Ullensaker kommunes renseanlegg. Overvåkingskrav er stilt av Miljødirektoratet. Det er et omfattende overvåkingsprogram som rapporteres årlig. Men det er rettet inn på grunnvannsovervåking (via et nettverk av grunnvannsbrønner) og ytre utslipp kun til elva Sogna i VO Leira-Nitelva. Det skal i prinsippet ikke være noe «overskudds»-avrenning fra flyplassområdet som går inn via overflatevann til VO Huvo. Nærmer opplysninger kan fås fra OSL eller Miljødirektoratet. Se også lenke her.
 • VF 002-2348-R: Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS, Miljøstasjonen på Dal) har heller ikke utslipp til overflatevann, kun grunnvann.  Overflatevannet på området håndteres lokalt ved hjelp av ulik renseteknologi. Grunnvannet overvåkes via 7 grunnvannsbrønner. Overvåkingskrav er stilt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Nærmer opplysninger kan fås fra ØRAS eller Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 • VF 002-1581-R: Esval Miljøpark overvåker renset sigevann fra avfallsanlegget gjennom et prøvetakingsprogram som omfatter grunnvannsbrønn, sedimentprøver og kjemiske prøver i avrenningen før det kommer ut i Vorma. Overvåkingskrav er stilt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Nærmer opplysninger kan fås fra Esval Miljøpark, Nes kommune eller Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 • VF 002-2348-R: Feiring Bruk overvåker et deponi av alunskifer. Overvåkingskrav er stilt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Nærmer opplysninger kan fås fra Feiring Bruk eller Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 • VF 002-2648-R: Eidsvoll kommune overvåker utslippene fra det kommunale renseanlegget i Bårlidalen (resipient for renseanlegg over 2000 pe.). Overvåkingskrav er stilt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Nærmer opplysninger kan fås fra Eidsvoll kommune eller Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 • VF 002-1582-R: Eidsvoll kommune overvåker utslippene fra en eldre kommunalt fyllplass. Overvåkingskrav er stilt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Nærmer opplysninger kan fås fra Eidsvoll kommune eller Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Overvåking av hydromorfologi/regulering
Den eneste systematiske overvåkingen innen hydromorfologi er den som regulanten (Glommens og Laagens Brukseierforening) gjennomfører i sideelvene til Hurdalssjøen. I elvene Hegga, Gjødingelva og Høverelva/Hurdalselva måles ungfisktetthet og artsforekomster mm.

Miljøtilstander:

 • Høverelva-Hurdalselva, øvre deler = svært god, og god økologisk tilstand
 • Høverelva-Hurdalselva, nedre deler = dårlig/svært dårlig økologisk tilstand
 • Steinsjøelva = variabel fra (svært)god økologisk tilstand til dårligere.
 • Gjødingelva = variabel fra svært god, god, moderat og dårlig økologisk tilstand
 • Hegga = god og moderat økologisk tilstand

Overvåking over forsurede/kalkede vassdrag
Pga. store tilførsler av langtransporter luftforurensing (SO
2 og NOx) har mange vann og vassdrag blitt forsuret, og er derfor blitt kalket fra slutten av 1980-tallet. Utslippene er blitt betydelig lavere, og naturen forbedret. Vassdragene må overvåkes både for å kontrollere at de kalkes med riktige mengder hvert år, og ikke minst for å avgjøre om det skjer en reforsuring dersom en antar at tilstanden er blitt god, og kalkingene derfor er opphørt. Det er fylkesmennene som har ansvaret for å følge opp overvåkingen, som skjer i samarbeid med lokale kalksøkere.

Følgende vannforekomster (VF) følges opp med forsuringsovervåking:

 • Tilløpsbekker til Hurdalssjøen Vest, 002-1574-R
 • Hegga bekkefelt, 002-1736-R
 • Bekkefelt til Øyangen, 002-1734-R
 • Huldertjern, 002-4736-L
 • Øyangen, 002-251-L
 • Fjellsjøen, 002-4711-L
 • Tilløpsbekker Gjødingelva, 002-1572-R
 • Skrukkelivassdraget, 002-1571-R
 • Brennsætersjøen, 002-4651-L
 • Tilløpsbekker Tisjøen, 002-1538-R
 • Tilløpsbekker til Hurdalssjøen øst, 002-1566-R
 • Søndre Holsjøen, 002-4016-L
 • Garsjøen, 002-4627-L

De kan søkes opp i Vann-nett, på fanen "Fakta vannforekomst", ved å søke på navn eller ID-nr.