Klassifisering/miljøtilstandsvurdering

Miljøtilstandsvurderinger fastsettes på tre pålitelighetsnivåer:

  1. Klassifisering (beste nivå, fastsettes vitenskapelig med flere parametere på fastsatte stasjoner i vannforekomsten, og iht. Veileder 02:2009 eller nyere).
  2. Enkelte parametere er målt i vannforekomsten, men er av eldre dato, lavere pålitelighet og/eller etter andre metoder enn klassifiseringen krever.
  3. Ekspertskjønn. Da gjøres en faglig vurdering av hvilke type påvirkninger som er identifisert og forventet samlet påvirkning på vannmiljøet i forhold til størrelsen. Det gjøres av kommunene, fylkesmenn og fylkeskommuner samlet gjennom Huvo. Dette er laveste nivå.

Det er gjennomført klassifisering på alle vannforekomster (VF) som ble antatt å kunne ha «risiko» for ikke å oppfylle miljømålet i 2021 pga. eutrofieringsproblemer.

I alt er det gjennomført klassifisering for 19 VF, fordelt på 29 stasjoner.

  • I 2011: 4 VF (6 stasjoner).
  • I 2012: 14 VF (24), noen målt også i 2011.
  • I 2014: 14 VF (24), noen målt også i 2012, 3 VF tatt ut og 3 nye VF lagt til.

En oversikt finnes i NIVA-rapp. 6814-2005.  

I tillegg er 2 VF (Hersjøen Østre Toten og Vorma) klassifisert hhv. gjennom Miljødirektoratet og fylkesmennene (se avsnittet «basisovervåking»). Begge i God økologisk tilstand.

En oversikt over miljøtilstandsvurderingene finnes per VF på Vann-nett. I det vesentligste er det oppradert på den nettsiden, men ønskes sikker informasjon bes om at Huvo-sekretariatet kontaktes.

I 2017 er det gjennomført klassifisering i ytterligere 2 VF, i tillegg til tiltaksrettet overvåking, hvorav 1 er ny, den andre for å forsterke kunnskapsgrunnlaget på tidligere klassifisering. I tiltaksrettet overvåking i 2017 inngår også miljøtilstandsvurdering (inkl. økologi) på alle 19 stasjonene (Norconsult-rapport for 2017).