Problemkartlegging

Der påvirkningsanalysen og karakteriseringen viste at det var risiko for at miljømålet ikke ville være tilstede i år 2021 (Huvo notat 1/2012), eller det i ettertid har kommet opplysninger som tilsier behov for ytterligere undersøkelser, skal det gjennomføres problemkartlegging. Hvilke typer problemkartlegginger som er gjennomført, og hva de viser kan hentes ut i oversikikten på siden "Rapporter" (lenke).

I tillegg pågår for tiden følgende problemkartlegging i regi av Huvo (helt eller delvis):

  • Problemkartlegging av tilstanden for fisk i bekker og mindre elver. Elektrofisket ca. 32 stasjoner (18 bekker/elver), hvorav; Eidsvoll (10). Hurdal (4). Nannestad (1) Østre Toten (5), Ullensaker (12), Nes (0). Rapporteres som "Våre rapporter", dvs. Huvo-notater. Rapporten for 2014 og 2016 er ferdige, og  undersøkelsen for 2018/2019 ferdigstilles vinteren 2019/2020.  
  • Problemkratlegging av Risa. Fiskedød – naturlig eller antropogent forårsaket. I hovedsak Ullensaker kommune, Huvo bidrar. Ny mastergradsoppgave igangsatt, blir ferdig i mai 2020. To mastergradsstudent fra univ. på Ås ferdigstilte sin mastergrad i 2019 (lenke), og en nye mastergrad ble ferdig i 2020 (lenke). Notat fra fiskedøden i 2007 finner her, og fra 2015 her.
  • Problemkartlegging potensielle miljøgifter. Ønsker å sjekke ut potensielle områder; Gjødingelva (5101-988-M), Stensbyelva (5101-2125-M), Nord-Fløyta/Holåa (5101-2126-M), Tilløpsbekker Vorma NFS (5101-2131-M),Tilløpsbekker Vorma SFS (5101-2130-M), Andelva (5101-2127-M), Hæra (5101-2128-M) og Elstad bekkefelt/Risa (5101-2124-M). Avventer prøvesvar. Rapporteres høsten 2019. COWI gjennomfører oppdraget for Huvo.

Følgende aktuell problemkartlegging pågår i regi av tiltakshaver eller andre sektormyndigheter direkte:

  • Problemkartlegging av flytrafikk og overflatespenning i innsjøer Elstad bekkefelt/Gardermoen (måles i Aurtjern og Danielsetertjern). Rapport fra NGI til Avinor her.
  • Problemkartlegging i Hurdalselva. (Tiltaks-ID 5101-976-M). Hurdal kommune. Indikativ utsjekk av DDT-sanering. Ventes utført i 2019.
  • Problemkartlegging, inkl. risikovurderinger i Steinsjøen SØF. Forsvarsbygg/Forsvaret (Tiltaks-ID 5101-972-M ). Pågår. Se rapport her.
  • Problemkartlegging, inkl. risikovurderinger i Elstad bekkefelt/Risa knyttet til tidligere krigsetterlatenskaper og skytebaner. Forsvarsbygg/Forsvaret. 

Følgende spesiell problemkartlegging har inngått som del av tiltaksanalysen i Huvo: