Problemkartlegging

Der påvirkningsanalysen og karakteriseringen viste at det var risiko for at miljømålet ikke ville være tilstede i år 2021 (Huvo notat 1/2012), eller det i ettertid har kommet opplysninger som tilsier behov for ytterligere undersøkelser, skal det gjennomføres problemkartlegging.

Følgende problemkartlegging pågår for tiden, i regi av Huvo (helt eller delvis):

 • Problemkartlegging av Hersjøen. Eutrofi. Paleolimnologisk kartlegging. Utføres av Universitetet på Ås. Ferdig innen 2016. Rapport legges ut på «Våre rapporter».
 • Problemkartlegging av Hurdalssjøen. Hydromorfologi/regulering.  Utføres av Universitetet i Oslo på fisk og Norsk institutt for vannforskning på vannplanter. Ferdig innen 1. juli 2017. Beskrivelse her og her. Rapport legges ut på «Våre rapporter».
 • Problemkartlegging av hydromorfologi/barrierer mm. innen hele Huvo sitt område. En screening, for videre vurderinger. Befart ca. 44 demninger/inngrep sommeren 2016, hvorav; Eidsvoll (24), Hurdal (13), Nannestad (1) Østre Toten (4), Ullensaker (2), Nes (0). Rapporteres som internt notat våren 2017. Notat legges ut på «Våre rapporter». Inkluderer følgende tiltaksID: 5101-958-M, 5101-957-M, 5101-2019-M,
 • Problemkartlegging av tilstanden for fisk i bekker og mindre elver. Elektrofisket ca. 32 stasjoner (18 bekker/elver), hvorav; Eidsvoll (10). Hurdal (4). Nannestad (1) Østre Toten (5), Ullensaker (12), Nes (0). Rapporteres som internt notat våren 2017. Notat legges ut på «Våre rapporter».
 • Problemkratlegging av Risa. Fiskedød – naturlig eller antropogent forårsaket. I hovedsak Ullensaker kommune, Huvo bidrar. Det jobbes med å få en mastergradsstudent fra univ. på Ås. Notat fra fiskedøden i 2007 finner her, og fra 2015 her.
 • Problemkartlegging potensielle miljøgifter. Ønsker å sjekke ut potensielle områder; Gjødingelva (5101-988-M), Stensbyelva (5101-2125-M), Nord-Fløyta/Holåa (5101-2126-M), Tilløpsbekker Vorma NFS (5101-2131-M),Tilløpsbekker Vorma SFS (5101-2130-M), Andelva (5101-2127-M), Hæra (5101-2128-M) og Elstad bekkefelt/Risa (5101-2124-M). Avventer nasjonal avklaring på metodevalg før igangsetting.

Følgende aktuell problemkartlegging pågår i regi av tiltakshaver eller andre sektormyndigheter direkte:

 • Problemkartlegging i Hurdalselva. (Tiltaks-ID 5101-976-M). Hurdal kommune. Indikativ utsjekk av DDT-sanering. Ventes utført i 2017.
 • Problemkartlegging, inkl. risikovurderinger i Steinsjøen SØF. Forsvarsbygg/Forsvaret (Tiltaks-ID 5101-972-M ). Pågår. Se rapport her.
 • Problemkartlegging, inkl. risikovurderinger i Elstad bekkefelt/Risa knyttet til tidligere krigsetterlatenskaper og skytebaner. Forsvarsbygg/Forsvaret. Starter i 2017.

Følgende nyere problemkartlegging er gjennomført etter foreliggende tiltaksanalyse (03.04.2014)

 • Problemkartlegging av Øyangen. Svikt i fiske (røye) bestanden - årsakskartlegging. NINA rapp. 1296.
 • Supplerende kartlegging av fiskestatus i bekker og mindre elver i Hurdalsvassdraget/Vorma. Huvo-notat 1/2015.
 • Utsjekk av krigsetterlatenskaper ved Hurdalssjøen. Internt notat.
 • Befaring av et sluttavvirkningsområde og potensiell avrenningsproblematikk 22.10.14. Internt arbeidsdokument.

Følgende spesiell problemkartlegging har inngått som del av tiltaksanalysen i Huvo:

 • Beregning av forurensning i overvann fra tette flater. Cowi-rapp. april 2014.
 • Beregning av avrenning fra jordbruksarealer til vassdrag Bioforsk rapp. 37/2014.
 • Vurdering av offentlige veier som barrierer for gytefisk. Huvo-notat 2/2013.
 • Befaring av demningen i Store Svartungen.Befaringsnotat 13.08.13.
 • Vurdering av gruver, se internt notat.
 • Vurdering av vegsalting. Spesiell vurdering i brev her som supplement til NIVA-rapp. 6313-2012, samt befaring og intervju med lokalbefolkning som bekrefter brevets innhold.
 • Vurdering av miljøgifter i fisk. NIVA-rapp. 6429-2012.