Tiltaksrettet overvåking

Det er et krav i vannforskriften at det skal gjennomføres tiltaksorientert overvåking i alle vannforekomster som har risiko for ikke å oppnå miljømålene og/eller som det er dokumentert at har dårligere miljøtilstand enn det som er miljømålet.

Den tiltaksrettede overvåkingen har to formål:

  • å dokumentere måloppnåelsen i år 2021/2027 (både kjemisk og økologisk) og
  • dersom klassifiseringen i 2021 resulterer i «ikke oppnådd miljømål», skal overvåkingen kunne vise hvorvidt igangsatte tiltak rent faktisk har hatt en effekt, eller ikke.

I utgangspunktet er det påvirker som skal finansiere tiltaksrettet overvåking. Der det er mulig bør det offentlige legge inn overvåkingskrav i konsesjoner, der det er relevant, som harmoniserer med vannforskriftens krav. I Huvo er tiltaksrettet overvåking i det vesentligste knyttet til eutrofieringseffekter, med diffuse kilder og finansieres av kommunene, med tilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I tillegg er overvåkningen av forsuringssituasjonen forholdsvis omfattende. Det foregår i regi av fylkesmennene.

Overvåkingen er dynamisk, og vurderes fortløpende i forhold til videre behov, andre prioriteringer og nye kunnskaper. Det faglige grunnlaget bygger i hovedsak på foreliggende klassifisering/miljøtilstandsvurderinger og anbefalinger gitt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (19.03.2014 og 27.06.2016). Tiltaksrettet overvåking terminerer når behovet ikke lenger er til stede, dvs. når miljømålene er dokumentert oppfylt, med mindre spesielle hensyn tilsier at det bør opprettholdes.

Tiltaksrettet overvåking for eutrofi koordineres av Huvo, som er lagt ut på følgende felles anbud.

  • I årene 2011-2014 ble det kun foretatt problemkartlegging, risikovurdering (karakterisering) og klassifisering/miljøtilstandsvurderinger (lenke)
  • I 2015 og 2016 startet systematisk tiltaksrettet overvåking. Resultatene er presentert i rapport fra Norconsult (lenke).
  • Fom 2017-2019 videreføres tiltaksrettet overvåking som nytt anbud (lenke). Resultatene presenteres som årlige rapporter i april måned. Rapporten for 2017 kan leses her (lenke), for 2018 her (lenke) og for 2019 her (lenke). Den tiltaksrettede overvåkingen opprettholdes minst også i 2020 og i 2021 (eget anbud).