Vannkjemi

Rapporter, notater mm fra vannkjemiske undersøkelser innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, utover overvåking og miljøgifter.
En pdf-fil ligger som lenke til publikasjonen der den er tilgjengelig, ved å trykke på referansen. Der det ikke er lagt opp noen lenke, har vi ingen pdf tilgjengelig. Men for oversiktens skyld er alle kjente kilder tatt med. De er sortert alfabetisk etter forfatters navn.