Problemkartlegginger

Større prosjekter på kunnskapsinnhenting, overvåking mm. publiseres som egne rapporter. Her gis en oversikt over de mindre problemkartleggingene og utsjekkinger som er foretatt, som ledd i den videre vurderinger av om det skal følges opp videre eller ikke, og eventuelt på hvilken måte.

2021:

 • Multiconsultrapport: Problemkartlegging og utredning av habitatforbedrende tiltak i Hurdalselva (lenke).
 • Huvo-notat: Innspill til miljørisikoanalyse for Tisjøen vannbehandlingsanlegg, med resipient til Stensbyelva, i Eidsvoll kommune (lenke).
 • Huvo-notat: Oversikt over gjennomførte problemkartlegginger av miljøgifter i 1. planperiode (2011-2021). Pågår.
 • Huvo-fiskedød. Intensivmålinger i elva Risa, lenke. Samarbeid nellom Risautvalget, statsforvalteren og Huvo.

2020:

 • Tønner i Transjøen, søk og opprydding, lenke.
 • Kartlegging og enkel risikovurdering av skytebaner og avrenningsvann, lenke.
 • Bakgrunn og behov for intensivmålinger av elva Risa, mht. tidligere fiskedød, lenke.
 • Kartlegging av kjemiske, fysiske og geologiske forhold i øvre Risa nedbørsfelt som følge av fiskedødepisoder i elva Risa. M.Sc.-oppgave ved NMBU i Risa, lenke.

2019:

 • Kartlegging av årsakssammenheng mellom fysiske og kjemiske forhold og episoder av fiskedød i elven Risa. M.Sc.-oppgave ved NMBU. Lenke.
 • Revisjon av kostholdsråd for fisk ift. kvikksølv. Anmodning fra Huvo til Mattilsynet, fulgt opp med bestilling til Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Rapport 2019:3. Lenke.

2018:

 • HyMo-utredninger: Honsjøen (damsikkerhet), Store Vikka (damsikkerhet), Lysjøen (damsikkerhet), Hegga, Andelva og Gjødingelva.
 • Abstrakt for mastergradsstudentene ved NMBU 2019, problemkartlegging av fiskedøden i Risa, lenke.
 • Befaring av tre utvalgte lokaliteter for miljøgiftkartlegging, lenke til referatet og lenke til video om hva som gjøres.
 • Befaring av seks lokaliteter for vurdering av restaureringstiltak (hydromorfologiske tiltak), lenke.
 • Arbeidsmøte for anskaffelsen av: Utredninger av fysiske restaureringstiltak i Huvo, lenke.
 • Søknad om tilskudd til utredning av de 6 prioriterte vassdragene er sendt Miljødirektoratet, lenke.
 • Kartlegging av kunstgressbanene (21 stk.) i Huvo, og nærheten til vassdragene, lenke.

2017:

 • Problemkartlegging/screening av alle barrierer og andre fiskevandringshindre mm. Huvo notat 2/2017.
 • Løpende tilstandsvurdering for cyanobakterier i Hersjøen sesongen 2017. Eksempel fra overvåkingen her.
 • Oppfølging og overvåking av cyanobakterier i Hersjøen - varslingsrutiner mm. Internt notat her.
 • Bekymringsmelding krigsetterlatenskaper ved Hauerseter og funn av "tønner" i Transjøen (pågår, 2017)

2016:

 • Bekymringsmelding avrenning av sigevann til Vorma. (Brev sendt og svar motatt. Ferdig.)

2015:

 • Bekymringsmelding krigsetterlatenskaper i Hurdalssjøen (Internt notat).

2014:

2013 og 2012:

 • Barrierere i Store Svartungen. (Første vurderingen er ferdig.)
 • Bekymringsmelding luftkvalitet overflatespenning i småtjern. (Brev sendt, svar motatt og fulgt opp. Se rapp. fra NILU/NIVA her.)
 • Befaring av gytebekker og krysning med Fv. 180. (Referat. Bruk videre i Huvo notat 2/2013).