Tiltaksoppfølginger

De aller fleste tiltakene som må følges opp i henhold til Regional plan for vannforvaltningen i vannregion Glomma 2016-2021 (med tilhørende tiltaksprogram), skal gjennomføres av de ansvarlige sektormyndighetene. Men noen tiltak er mest formålstjenelig å følge opp i fellesskap via Huvo. Det gjelder typisk informasjonstiltak. Større prosjekter som kunnskapsinnhenting, overvåking osv. publiseres som egne rapporter. Nedenfor er en oversikt over tiltaksoppfølgingen (mindre tiltak) som skjer via Huvo:

2023:

  • RIPARAGRO: Restoring riparian zones on agricultural lands. Samarbeidspartner på prosjektet sendt Norges Forskningsråd.Senter for miljø og utvikling, Universitetet i Oslo og NMBU er hovedaktører. Flere samarbeidspartnere, inkl. også Ullensaker kommune. Søknaden her, letter of intent fra Huvo her.

2022:

  • Restaureringsprosjektet i utløpsbekken fra Lysjøen (rapport).
  • Befaring av inkomne forslag til testområder i Huvo (referat), planleggingsmøte (referat).

2021:

2019:

  • Etablering av mottak for båtseptik innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/ Vorma samt deler av Glomma (internt notat).

    2018:

  • Første effektoppfølging fra kalkingsprosjektet i Øyangen, Gran og Hurdal kommuner (internt notat)
  • Rapport fra kalkingsprosjektet i Øyangen, Gran og Hurdal kommuner. (Internt notat)

   2017:

  • Informasjonsitltak for å unnå videre spredning av vasspest. (Internt notat).
  • Faglig innspill til kalking av Øyangen med gytegrus (Internt notat).

    2016:

  • Informasjonstiltak for å unnå videre spredning av fiskelus. (Internt notat. Ferdig i 2016).