Tiltak

Tiltaksgjennomføring 2016-2021

  • En detaljert oversikt oppdatert per april 2021 over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021 innen vannområdfet Hurdalsvassdraget/Vorma kan lastes ned her.

Bakgrunn/detaljer:
Vannforvaltningsplanen for Vannregion Glomma 2016-2021 ble godkjent først av fylkestingene, så av Klima- og miljødepartementet 1. juli 2016. Forvaltningsplanen og tilhørende regionalt tiltaksprogram kan lastes ned fra hjemnmesiden til Vannregion Glomma, her. I henhold til vannforskriftens § 25 er det de enkelte sektormyndighetene som er ansvarlige for gjennomføringen av tiltakene.

For alle vannforekomster som ikke har, eller ventes å ha tilfredsstillende vannkvalitet i år 2021, skal det gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at miljømålene nås. De skal være igangsatt senest i år 2018. En tiltaksanalyse beskriver mer i detaljer hvilke tiltak som ble foreslått som mest aktuelle for hver av vannforekomstene. Dette skal blant annet bygge på tilstandsbeskrivelse, kilderegnskap (se vedlegg 2) hvis nødvendig, og eventuelt også avlastingsbehov.Tiltaksanalysen ble ferdig i april 2014, og kan lastes ned her. Tabellen nedenfor oppsummerer de viktigste tiltakene som er foreslått (se kapittel 8 i tiltaksanalysen for detaljer). Tiltaksanalysene danner grunnlaget for Forvaltningsplanene. I perioden 2016-2018 skal sektormyndighetene vurdere nærmere tiltaksforslagene, slik at nødvendige tiltak igangsettes senest innen utgangen av 2018, og målene nås senest i 2021 (med mindre det er gitt tidsutsettelse).

Tabellen nedenfor viser en oppsummert oversikt over tiltakene som foreslås gjennomført i perioden fram mot år 2021, primært som gjenopprettende tiltak for å nå miljømålene i de vannforekomster som per i dag har for dårlig tilstand, men også noen andre prioriterte miljøforbedrende (frivillige) tiltak.

Påvirkning Årsak eller påvirkningstype Antall vann-forekomster Prioritet Kostnader (i millioner kr.) Ansvarlig myndighet
Forurensing – langtransportert forurensning Sur nedbør 11 1  0,2* FM/Miljø-direktoratet
Forurensing – langtransportert forurensning Tungmetaller - Langtransportert luftforurensing: Miljøgifter i fisk - kostholdsråd 52 (påvist i 8, antatt i resten). 1 Kun adm. Miljø-direktoratet/ Mattilsynet
Forurensning – avrenning fra diffuse kilder Ikke tilknyttet avløpsnett (ca. 2100 spredte avløp) 11 1 > 180 Kommuner/ FM
Forurensning – avrenning fra diffuse kilder Avrenning fra landbruk 10 1-3 Ikke vurdert pt. Kommuner/ FM
Forurensning– avrenning fra punktutslipp Utslipp fra, overløp, fordrøyning, nytt ledningnett 3 1 7,8 Eidsvoll kommune
Forurensning – avrenning fra diffuse kilder Forurensing fra nedlagt industri-område, gruver, tungmetaller og annen diffus kilde 13 1-3 Ca 3  Forsvaret/  kommuner/ FM/ Miljø-dir./ Dir. for mineralforv.
Fysiske inngrep Hydromorfologiske endringer og morfologiske endringer.  13 1-3 Ca. 0,5 samt evt. ytterligere tiltak NVE/SVV
Biologisk påvirkning Fremmede arter (og introduserte sykdommer) 4 1-2 > 0,3 per + adm FM/ kommuner/ Mattilsynet

*Kostnadene her omfatter kun innkjøp, frakt og spredning av kalk. Kostnader til vannkjemisk og biologisk effektoppfølging inngår ikke. Heller ikke bekkekalkinger inngår her. Videre er det ikke satt noe kronebeløp for den nødvendige og omfattende innsatsen som gjøres av de lokale kalksøkerne (jeger- og fiskerforeninger, fiskeadministrasjoner og grunneiere). 

I noen tilfeller er det også foreslått prioriteringer av tiltakene, både:
i) mellom sektorer
ii) innen sektorer og
iii) videre oppfølging i regi av Vannområdeutvalget, dvs. tverrsektoriet.

Forvaltingsplanen revideres i 2020 og 2021, slik at tiltakene for kommende planperiode (2022-2027) beskrives etter at ny plan er vedtatt.