Utfordringer

Gjennom først karakteriseringen, deretter klassifiseringen og miljøtilstandsvurderingene samt vurderinger av veier som barrierer for fisk, miljøgiftnivået i fisk, miljøgifter i overvann, og avlastningsbehov er det nå kartlagt hvilke typer utfordringer som finnes i Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma - for at vannkvalitene skal være gode nok kjemisk og økologisk.

I perioden fram mot år 2021 må det gjennomføres miljøforbedrende tiltak innenfor temaer som:

  • Opprydding spredt avløp
  • Kommunaltekniske tiltak (overløp, lekkasjer mm)
  • Avrenning fra jordbruk (og skogbruk)
  • Tiltak i forhold til miljøgifter (inkl. eldre gruver, skytefelt og fyllinger)
  • Vannkraft, demninger og fiskesperrer
  • Langtransprortert luftforurensing (vassdragskalking)
  • Fremmede arter
  • Avrenning fra transport, infrastruktur og urbane områder
  • Klimatilpasninger

De aktuelle tiltakene er nå innarbeides i en tiltaksanalyse, som ble ferdigstilt i april 2014. Den inngår sammen med andre tilsvarende tiltaksanalyser i den regionale forvaltningsplanen med tilhørende tiltaksprogram, som Vannregionmyndigheten for Glomma har lagt ut på høring i perioden 1. juli - 31.desember 2014. 

I tillegg er det laget et forslag til overvåkingsprogram, som viser hvor det er nødvendig å følge opp med ytterligere problemkartlegging og videre overvåking. 

Forvaltingsplanen revideres i 2020 og 2021, slik at utfordringene for kommende planperiode (2022-2027) beskrives etter at ny plan er vedtatt.