Viktige områder/arter

Både for å sette riktige miljømål og for at forvaltningen skal kunne ta nødvendig hensyn, kreves en oversikt over de områdene og artene der særskilte hensyn er nødvendig.

Beskyttede områder
Med beskyttede områder menes her områder som inngår i verneplaner, naturreservater, landskapsvernområder, utvalgte naturtyper og områder som er spesielt følsomme for næringsstoffbelastninger. Videre er det registert spesielt viktige bade-/friluftsområder og drikkevannskilder. En foreløpig oversikt over beskyttede områder finnes her. Oppdatert oversikt fra Vann-Nett finnes her.

Sjeldne og hensynskrevende arter
Det er en del rødlistearter og andre arter i vann og vassdrag som krever særskilte hensyn. For tiden pågår en sammenstilling av foreliggende opplysninger.

Elvemusling som bildet viser, er et eksempler på en rødlisteart som finnes i Vannområdet, og som det må særskilt hensyn til.   

Elvemusling2