Beskyttede områder

I henhold til vannforskriftens § 16, vedlegg IV skal det etableres et register over beskyttede områder. Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma har levert inn et foreløpig register, slik det er påkrevd. Dette ble oppdatert ettersom grenser for vannforekomstyer er blitt justert. Vannområdet inneholder følgende registerte "Beskyttede områder" i forhold til vannforvaltningen:

  • 9 Naturreservater.
  • 2 Landskapsvernområder.
  • 3 innsjøer i gruppen "Utvalgte naturtyper".
  • 2 Områder med dyre-/fuglelivsfredning.
  • 4 Områder som er regulert/avtalt/sikret til bading og strandbaserte aktiviteter.
  • 4 Drikkevannskilder/reservedrikkevannskilder
  • Mesteparten av området inngår i Verneplan III for vassdrag.
  • Hele området ligger i det som er definert som sårbart i forhold til gjødelsvare og forurensing av avløpsvann.


Se detaljer i den foreløpige oversikten (oppdatert per 27.01.2012) her.