Hensynskrevende arter

Innenfor vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma finnes flere rødlistearter og andre arter i vann og vassdrag som krever særskilte hensyn. For tiden pågår en sammenstilling av foreliggende opplysninger. Når den er klar, vil vi presentere den her, fordelt per vannforekomst. Rødlistearter knyttet til vann og vassdrag som finnes i vannområdet er bl.a.

 • Elvemusling
 • Andemusling
 • Svanemusling
 • Storkulemusling
 • Storertemusling
 • Edelkreps
 • Krepsdyrarten Oxyurella tenuicaudis 
 • Krepsdyrarten Mysis relicta
 • Krepsdyrarten Firtornet istidskreps
 • Bekkebuksvømmer
 • Sørlig slamdøgnflue
 • Firøyet flatigle
 • Korsandmat
 • Blankjønnaks
 • Broddtjønnaks
 • Kransalgen stivkrans
 • Kransalgen piggkrans
 • Busttjernaks
   

Denne oversikten er ikke utfyllende foreløpig.